Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

01
Úvodné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Alica Dórová – ALDO, Ursínyho 1640/1, 83102 Bratislava, IČO:34463500, zapísanou v živnostenskom registri č. 103-10956, obvodný úrad Bratislava, (ďalej len ako „zhotoviteľ“) a zákazníkom (ďalej len ako „kupujúci“), vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovarov a služieb prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke „www.digi-tlac.sk“ zhotoviteľa.
 • V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že kupujúcim je podnikateľský subjekt, ich obchodno-právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi zhotoviteľom a kupujúcim. Na základe objednávky predávajúci dodá službu alebo tovar elktronicky, osobne alebo prepravnou spoločnosťou. (ďalej len „kúpna zmluva“).
 • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

02
Predmet plnenia

Predmetom plnenia kúpnej zmluvy je poskytovanie tlačiarenských, grafických a ostatných služieb. Tieto služby sú prispôsobované špecifickým požiadavkám jednotlivých zákazníkov. Druh služieb a množstvo, cena, kvalita, termín a spôsob dodania produktu je bližšie určený v záväznej akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

 • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme vyplnenej objednávky predávajúcim (ďalej len „objednávka“).
 • Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje vo všetkých objednávkových formulároch, inak je objednávka neplatná.
 • Kupujúci zodpovedá za kvalitu podkladov alebo inej obrazovej predlohy, ktorú sám poskytne
 • Kupujúci zaslaním obrazových predlôh na výrobu ním objednanej služby prehlasuje, že má všetky autorské práva k použitým/dodaným/predloženým fotografiám a iným obrazovým predlohám voči autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s fotografiou a/alebo inými obrazovými predlohami disponovať a dať ho k dispozícii predávajúcemu pre účely výroby tovaru predávajúcim.
 • Zaslaním fotografií a/alebo obrazovej predlohy spolu s objednávkou výroby kupujúci prevádza na predávajúceho práva na nakladanie a spracovanie obrázkov a/alebo obrazových predlôh súvisiacich s jednotlivou objednávkou.

03
Uzatváranie kúpnej zmluvy

 • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme vyplnenej objednávky predávajúcim (ďalej len „objednávka“).
 • Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje vo všetkých objednávkových formulároch, inak je objednávka neplatná.
 • Kupujúci zodpovedá za kvalitu podkladov alebo inej obrazovej predlohy, ktorú sám poskytne
 • Kupujúci zaslaním obrazových predlôh na výrobu ním objednanej služby prehlasuje, že má všetky autorské práva k použitým/dodaným/predloženým fotografiám a iným obrazovým predlohám voči autorom alebo tretím stranám a je oprávnený s fotografiou a/alebo inými obrazovými predlohami disponovať a dať ho k dispozícii predávajúcemu pre účely výroby tovaru predávajúcim.
 • Zaslaním fotografií a/alebo obrazovej predlohy spolu s objednávkou výroby kupujúci prevádza na predávajúceho práva na nakladanie a spracovanie obrázkov a/alebo obrazových predlôh súvisiacich s jednotlivou objednávkou.

04
Zaregistrovanie zákazníka

Na našej stránke digi-tlac.sk si môžete vytvoriť a následne objednať svadobné oznámenia, pozvánky na oslavy a iné tlačoviny, len po zaregistrovaní. Zaregistrovaním získate:

 • nakupovanie so zľavami
 • informácie o vašich objednávkach
 • pravidelné informácie o novinkách a akciách

05
Ceny

Pre našich zákazníkov platia ceny, ktoré sú uvedené na stránke pri kalendári. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane DPH (20%). Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej webovej stránke sú vzájomne kombinovateľné.

06
Objednanie kalendára

Pre vytvorenie a objednanie vlastného kalendára postupujte podľa inštrukcií na každej podstránke, alebo si pozrite inštruktážne video. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

07
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Kupujúci má právo zmeniť alebo stornovať elektronickú objednávku len do doby jej zaradenia do výroby zo strany zhotoviteľa. Zvyčajne je to 1 pracovný deň.
 • Ak kupujúci požaduje zmenu alebo stornovanie elektronickej objednávky po jej zaradení do výroby, zhotoviteľ má nárok na nahradenie nákladov vzniknutých do daného momentu zo strany kupujúceho.
 • Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu, keďže predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb alebo predaj tovaru, ktoré boli upravené na základe osobitných požiadaviek zákazníka, t.j. ak ide o produkt vyhotovený na mieru.

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • V prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené
 • telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e -maily atď.)
 • V prípade, že podklady dodané kupujúcim, na základe ktorých má byť
 • vyrobený a dodaný tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platným právom v SR a EU (propaganda rasovej alebo národnostnej nenávisti, rasizmus, sexuálne zneužívanie, detská pornografia…)

08
Reklamačný poriadok

 • Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.
 • Kupujúci je povinný tovar ako aj jeho obal pri prevzatí riadne prezrieť a skontrolovať. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 • K reklamácii je potrebné pripojiť v lehote 5 dní reklamovaný tovar a doklad o kúpe a prevzatí tovaru.
 • Reklamácia sa považuje za uplatnenú, keď boli predávajúcemu doručené všetky informácie a doklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
 • Ak doklady k reklamácii nie sú kompletné, predávajúci vyzve kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci neodpovedá na výzvu (emailovú či telefonickú) do 7 dní od prevzatia reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie. V tomto prípade bude tovar vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke, náklady znáša kupujúci.
 • Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (napríklad bod II.2.a. všeobecných obchodných podmienok).
 • V prípade, že kupujúci k reklamácii nepriloží tovar, ktorý požaduje reklamovať, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.
 • V súlade s § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pri riadnom uplatnení reklamácie vydať a bez zbytočného odkladu doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie; najneskôr predávajúci doručí kupujúcemu doklad o uplatnení reklamácie spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • Za neoprávnenú alebo neúplnú reklamáciu si predávajúci môže účtovať poplatok, ktorý je úhradou administratívnych nákladov spojených s výzvou predávajúceho kupujúcemu na doplnenie chýbajúcich údajov alebo dokladov k reklamácii alebo úhradou administratívnych nákladov spojených s opätovným doručením tovaru kupujúcemu.

09
Riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Zhotoviteľ porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Zhotoviteľom je:

 • Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo,
 • iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

10
Dodacie lehoty

Dodacia lehota je do 5-7 pracovných dní (odovzdávame balík pošte, alebo kuriérovi). Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

11
Spôsob dodania tovaru

Kalendáre posielame kuriérskou službou Depo (Kapa Expres), alebo Slovenskou poštou formou listu/balíka, listovej/balíkovej dobierky. Vašu objednávku si môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej prevádzke.

K dodacej lehote treba pripočítať 1 až 4 pracovné dni, ktoré sú potrebné pre doručenie Slovenskou poštou, prípadne 24 až 48 hodín pre doručenie kuriérskou službou.

Ak vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom avíze e-mailom, kontaktujte vašu dodaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

12
Spôsob platby

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme, informujte nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu objednavky@vlastny-kalendar.sk.

13
Dopravné náklady a iné poplatky

K uvedeným cenám pripočítavame dopravné podľa spôsobu a adresy dodania.

 • Kuriér: 3,80 € s DPH
 • Odberné miesto (sieť predajní TabakPress): 1,5€ s DPH
 • Dobierka, príplatok: 1,00 € s DPH
 • Platba kartou, príplatok: 0 €
 • Bankovým prevodom, príplatok: 0 €
 • pri objednávke na osobný odber neúčtujeme žiadny manipulačný poplatok,
 • iné poplatky ani balné neúčtujeme.

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. Viac objednávok, sa vždy snažíme zlučovať a poslať jedným poštovným.  Objednávky doručované kuriérom, viac kusov a aj zlučené objednávky sa cena nenavyšuje. Objednávky doručovaná poštou, viac kusov a aj zlučené objednávky sa cena navyšuje o 0,30€ za každy ďaľší kus. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok, na základe vášho želania, vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

14
Záručná doba

Na všetky kalendáre je poskytovaná záručná doba 6 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

15
Zhotoviteľ ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,
 • pri platbe prevodom ručíme za vrátenie peňazí po prekročení maximálnej uvedenej dodacej doby kalendárov, ak o to zákazník požiada,
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

16
Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie kalendárov zavinené doručovateľom (pošta, kuriér).
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!,
 • obsahovú náplň editovaného produktu.